Kłodzko

Miasto (ok. 28 tys. mieszkańców) położone w centrum Kotliny Kłodzkiej powyżej ujścia Ścinawki do Nysy Kłodzkiej. Wzmiankowane w średniowieczu jako castellum Kladsko, choć w okolicy znajdują się ślady znacznie wcześniejszego osadnictwa – miał tędy biegnąć wariant szlaku bursztynowego. Średniowieczna osada była częścią państewka Sławnikowiców z centrum w Libicach. Właśnie z imieniem Sławnika – ojca męczennika Wojciecha i z jego śmiercią w roku 981 wiąże się pierwsza notatka o Kłodzku poczyniona w pisanej ponad 100 lat później kronice Kosmasa. Potem należała jako kasztelania do państwa czeskiego – z przerwami na interwencje polskich Piastów, w tym m.in. Bolesława Chrobrego, który zajął w roku 1003 Czechy. W roku 1137 książę Sobiesław I zawarł z Bolesławem Krzywoustym traktat potwierdzający ostatecznie przynależność Kłodzka do Czech.

Kłodzko - lew w rynku / lion on the market square

Kłodzko – czeski lew w rynku

Granica między księstwami Piastów i Przemyślidów biegła w okolicy miasta Warta (dziś Bardo), choć i później ziemia kłodzka trafiała się jako lenno tym pierwszym, m.in. Henrykowi IV Probusowi oraz Bolkowi II ziębickiemu. W roku 1169 do Kłodzka przybyli joannici, równolegle następował rozwój osady targowej na podgrodziu. Sama formalna lokacja miasta nastąpiła przypuszczalnie w 1 połowie XIII wieku, nie zachował się jednak potwierdzający ją dokument. Herb w postaci czeskiego lwa Kłodzko otrzymało pod koniec tego stulecia za panowania Przemysła Ottokara II. Z tego też okresu pochodzi pierwsza wzmianka o wójtostwie kłodzkim.

Kłodzko - Wita Stwosza

Centrum Kłodzka – ul. Wita Stwosza

Nieco wcześniej (1248) przybyli do Kłodzka franciszkanie. Miasto leżało o stóp wzgórza zamkowego, domeny kłodzkich starostów. Od roku 1310 działała w Kłodzku szkoła parafialna joannitów, której wychowankiem był Arnoszt z Pardubic – pierwszy arcybiskup praski (od roku 1344). Sprowadził on do Kłodzka kolejny zakon – augustianów, którzy założyli na Górze Zamkowej klasztor i kolegiatę. Pod koniec XIV wieku powstał kamienny most na Młynówce, istniały już wtedy mury miejskie – gdyż most zamykały dwie warowne bramy. Po zawierusze wojen husyckich (w okolicy stoczono sławną bitwę pod Starym Wielisławiem, a w roku 1428 husyci próbowali bez powodzenia zająć same Kłodzko) miasto odradza się i od roku 1458 stanowi ośrodek hrabstwa kłodzkiego utworzonego przez Jerzego z Podiebradów. Następuje potem okres niepokojów i wojen o Śląsk oraz koronę czeską między królem Jerzym a królem Węgier Maciejem Korwinem. W roku 1745 w Kłodzku osiedlają się bernardyni, przejmując budynki pojoannickie.

Kłodzko - nad Młynówką

Most św. Jana

W roku 1501 od Podiebradowiczów hrabstwo nabywa Ulryk von Hardeck.Korzystne położenie przy szlaku handlowym z Czech do żup solnych przynosi okres pomyślności. W mieście działa kilkanaście cechów rzemieślniczych, w tym sukienniczy i piwowarski. Powstaje wodociąg, łaźnia i szpital, modernizowane są miejskie obwarowania. Szybko rozprzestrzenia się luteranizm. W roku 1562 protestanci przejmują farę, doprowadzają także do sekularyzacji budynków klasztornych bernardynów i franciszkanów. W odpowiedzi ze strony cesarskiej – w roku 1597 były klasztor augustianów otrzymują jezuici, którzy otwierają w Kłodzku swoje gimnazjum. Na początku wojny trzydziestoletniej miasto stanęło po stronie powstańców czeskich oraz „króla zimowego” – Fryderyka V, elektora Palatynatu, m.in. przeganiając jezuitów. Na wiosnę roku 1622 jego załogą dowodził hrabia Franciszek Thurn, który pod murami stoczył potyczkę z oddziałami lisowczyków idącym na pomoc habsburskiej sprawie.

Kłodzko - kamieniczki w rynku / tenement houses on the market square

Kamieniczki w kłodzkim rynku

Na jesieni tego samego roku wojska habsburskie przejmują miasto. W roku 1624 do Kłodzka wrócili jezuici. Po wojnie, w latach 80-tych XVII stulecia w miejscu dawnego zamku rozpoczęto budowę twierdzy, którą znacznie rozbudowano i unowocześniono już po zajęciu ziemi kłodzkiej przez Prusy w I wojnie śląskiej (1740-1742). Wprawdzie podczas wojny siedmioletniej (III wojny śląskiej) Austriacy w roku 1760 zdołali zdobyć miasto, lecz musieli je zwrócić trzy lata później Fryderykowi II na podstawie traktatu kończącego wojnę. Tak to ziemia kłodzka została związana ze Śląskiem, co miało wpływ na obecny przebieg granicy – po II wojnie światowej.

Kłodzko - barokowe figury na moście

Kościół Matki Boskiej Różańcowej oraz figury na moście św. Jana

W czerwcu 1807 twierdza kłodzka poddała się generałowi Hieronimowi Bonaparte – bratu Napoleona. Był to jednak jedynie epizod w spokojnym dla Kłodzka wieku XIX. Jednak rolę twierdzy Kłodzko formalnie straciło dopiero w roku 1877, co stanowił bodziec do rozbiórki obwarowań miejskich oraz rozbudowy kolejnych osiedli. Pod koniec XIX wieku Kłodzko otrzymało połączenie kolejowe z Wrocławiem (1874), Lichkovem (1875), Wałbrzychem (1880), Szczytną (1890), Stroniem Śląskim (1897) oraz Kudową-Zdrój (1905), stając się ważnym węzłem komunikacyjnym. W okresie II wojny światowej fortecę kłodzką położoną z dala od frontów zamieniono na obóz jeniecki oraz filię obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W 1945 Kłodzko ogłoszono wprawdzie twierdzą (Festung Glatz), jednak doczekało bez walki końca wojny.

Ratuszowy zegar

W czerwcu 1945, licząc na włączenie ziemi kłodzkiej do Czechosłowacji wojska tego państwa wsparte przez pociąg pancerny od strony Lichkova wysunęły się w kierunku Kłodzka. Naciski radzieckie powstrzymały konflikt zbrojny i w lutym 1946 doszło do rokowań zainteresowanych stron w Pradze w zakresie przebiegu granicy polsko-czechosłowackiej na całym odcinku. Nie przyniosły one rezultatu, zaś w maju 1946 Czesi wysunęli żądania kolejnych koncesji na ich rzecz na Śląsku. Kwestia granic pozostawała formalnie nieuregulowana do roku 1958 kiedy to podpisano porozumienie ich o przebiegu.

Kłodzko - ratusz

Wieża kłodzkiego ratusza i kolumna maryjna

Powyższe spięcia graniczne nie przeszkadzały instalować się na ziemi kłodzkiej polskiej ludności i administracji. Niestety i tu dały znać typowe dla tzw. Ziem Odzyskanych zaniedbania. W latach 50-tych wobec fatalnego stanu fundamentów staromiejskiej zabudowy podjęto decyzję o rozbiórce jej znacznej części. Reszta ocalała dzięki pracom zabezpieczającym wykonanym w latach 70-tych XX wieku – wtedy też powstała istniejąca do dziś trasa podziemna licząca 600 metrów długości. Z ostatniego okresu warto odnotować wielką powódź w Kłodzku 7/8 lipca 1997 roku, kiedy to Nysa Kłodzka przybrała o prawie 9 metrów, niszcząc znaczny obszar miasta. Kłodzko zachowało szereg cennych zabytków.

Kłodzko w XVII wieku

Należą do nich:
– Gotycki most św. Jana na Młynówce między wyspą Piasek a starym miastem z XIII/XIV wieku. Dawniej posiadał dwie bramy mostowe z końca III i połowy XV wieku. Po wojnie 30-letniej most zaczęto zdobić barokowymi figurami tak, iż otrzymał wygląd zbliżony do sławnego mostu Karola w czeskiej Pradze. Znajdują się tu m.in. piaskowcowa Pieta z 1655 roku, figury świętych: Jana Nepomucena z 1707 roku, patrona miasta Franciszka Ksawerego (pierwotnie z 1714 roku, obecnie – replika z 1915 roku),  Wacława – z 1715 roku, a także kompozycje św. Trójcy i Ukoronowania NMP z 1714 roku oraz Ukrzyżowania z 1734 roku.

Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku / Assumption of Holy Virgin church in Klodzko

Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP

– Późnogotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP z XIV-XVI wieku z barokowym wyposażeniem, w tym amboną dłuta Michała Klahra, oraz gotycką figurą Madonny z Czyżykiem z XIV wieku. Przy kościele dawna brama muru cmentarnego – późnobarokowa z rzeźbami św. Franiszka Ksawerego, Ignacego Loyoli oraz św. Franciszka Borgii.
– Barokowy kościół i klasztor franciszkanów z XVII wieku (obecnie kościół Matki Boskiej Różańcowej), po sekularyzacji przeprowadzonej przez rząd pruski w roku 1810 pełniące rolę kościoła i szpitala garnizonowego.
– Dawny barokowy kościół bernardyński z 2 połowy XVII wieku (obecnie kościół św. Jerzego i św. Wojciecha) w miejscu wcześniejszej gotyckiej świątyni, z wykorzystaniem jej elementów. W roku 2015 odkryto w nim ścienne malowidła z przełomu XVI i XVII stulecia oraz XVIII wieku.

Fasada kościoła Wniebowzięcia NMP / Fascade of Assumption of Mary church

Kościół Wniebowzięcia NMP – fasada

– Twierdza Kłodzka wzniesiona w miejscu grodu kasztelańskiego oraz XIV-wiecznego zamku. W roku 1622, w wyniku działań wojennych zamek został uszkodzony, a po zakończeniu wojny trzydziestoletniej przebudowany na niewielką twierdzę. Została ona rozbudowana tuż po pokoju wrocławskim (1742 r.), kiedy to ziemię kłodzką zajął Fryderyk II. Budowa kompleksu obronnego obejmującego także fort na Owczej Górze – po drugiej stronie doliny Nysy Kłodzkiej trwała około 19 lat. Projekt sporządził Holender Gerhard Cornelius de Walrawe, który uczestniczył w szeregu prac fortyfikacyjnych w Prusach m.in. w Szczecinie, Brzegu, Głogowie, Nysie, Magdeburgu, Moguncji i Wesel. Pod twierdzą wykonano chodniki przeciw-minerskie – całość podziemi twierdzy liczyła ok. 40 km. Przed końcem wojny siedmioletniej twierdzę na krótko zajęli Austriacy. W roku 1807 skapitulowała przed wojskami napoleońskimi, przyczyniając się do poddania sąsiedniej twierdzy srebrnogórskiej. Francuzom miała pomóc kłodzka zielarka, która zatruła wodę w miejskiej studni.

Pod kłodzką twierdzą

Twierdza kłodzka

Potem twierdza pełniła rolę więzienia – osadzono tu w roku 1864 powstańców styczniowych, w roku 1870 jeńców wojny francusko-pruskiej, w okresie II wojny światowej – jeńców wojennych oraz robotników przymusowych obozu w Gross-Rosen. W roku 1944 w twierdzy uruchomiono ewakuowaną z Łodzi fabrykę AEG produkującą elementy pocisków V-1 oraz urządzenia elektryczne do zastosowania militarnego, w lutym 1945 roku przeniesioną do Turyngii. Obecnie część twierdzy – bastiony z platformami widokowymi na miasto i otoczenie Kotliny Kłodzkiej oraz fragmenty chodników udostępnione są do zwiedzania. W sezonie organizuje się tu inscenizacje walk z epoki napoleońskiej.

Most na Młynówce – w centrum grupa Ukrzyżowania

– Podziemna Trasa Turystyczna – długości ok. 600 metrów pod kłodzką starówką z ekspozycjami prezentującymi dzieje miasta (obecnie świeżo po remoncie).
– Barokowy budynek konwiktu jezuickiego z XVII/XVIII wieku mieszczący Muzeum Ziemi Kłodzkiej m.in. ze zbiorami śląskich zegarów, numizmatów, wyrobów cynowych i ze szkła.
– Ratusz z końca XIX wieku, z zachowaną późnorenesansową wieżą (2 połowa XVII wieku) wzniesiony po pożarze poprzedniej budowli we wrześniu 1886 roku. Pierwszy ratusz istniał już w 1 połowie XIV wieku, jednak kilkukrotnie był niszczony (m.in. pożary w 1366 i 1744), następnie odbudowywany. Przed wejściem do ratusza stoi barokowa studnia z XVII/XVIII wieku zdobiona lwem z kłodzkiego herbu. Sam rynek otaczają kamieniczki, głównie barokowe, z okresu po pożarze w 1744 roku. Przy ratuszu stoi barokowa figura NMP z 1680 roku – wotum wystawione po pożarze w roku 1676 i zarazie z 1680 roku.
Kłodzko jest również punktem wypadowym w Góry Bardzkie – prowadzi stąd żółty szlak turystyczny na najwyższe wzniesienie tego pasma – Kłodzką Górę.

Kłodzko - wilk nad Młynówką

Kłodzki wilk

 

MAPA

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

Wspierane przez WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: